Άρθρα

Περιστρεφόμενοι στόχοι -Ειδικοί Κανόνες για το Αγώνισμα Πιστολιού Ταχύτητας

7 Δεκεμβρίου, 2022

Ειδικοί κανόνες για το Αγώνισμα Πιστολιού Ταχύτητας

  • Το αγώνισµα αποτελείται από 60 βολές αγώνα που χωρίζονται σε δύο γύρους των 30 βολών έκαστος. Κάθε γύρος υποδιαιρείται σε έξι (6) σειρές των πέντε (5) βολών έκαστη, δύο (2) (σειρές) σε οκτώ (8) δευτερόλεπτα, δύο (2) σε έξι (6) δευτερόλεπτα και δύο σε τέσσερα (4) δευτερόλεπτα. Σε κάθε σειρά µια βολή ρίχνεται σε καθέναν από τους πέντε (5) στόχους στο καθορισµένο χρονικό για την εν λόγω σειρά.

 

  •  Πριν από την έναρξη κάθε γύρου, ο σκοπευτής µπορεί να ρίξει µια (1)δοκιµαστική σειρά των πέντε βολών σε 8 δευτερόλεπτα.

 

 

Όλες οι βολές (δοκιµαστικές σειρές και σειρές αγώνα) διεξάγονται µε εντολή. Και οι δύο σκοπευτές (που βρίσκονται) στο ίδιο Τµήµα του Σκοπευτηρίου πρέπει να ρίχνουν ταυτόχρονα, όµως οι οργανωτές µπορούν
να ρυθµίσουν ταυτόχρονη βολή σε περισσότερα από ένα Τµήµατα του Σκοπευτηρίου µε κεντρικό σύστηµα εντολών.

Εάν το πιστόλι οποιουδήποτε από τους σκοπευτές που ρίχνουν ταυτόχρονα πάθει εµπλοκή, η σειρά εµπλοκής πρέπει να ριφθεί ξανά από τους σκοπευτές τους οποίους αφορά στον ίδιο χρόνο µε την επόµενη κανονική σειρά. Η τελική σειρά αυτού του γύρου θα ριφθεί αµέσως µόλις όλοι οι άλλοι σκοπευτές που ρίχνουν µαζί ολοκληρώσουν τη σειρά σε αυτό το χρόνο.

 

Κάθε Τµήµα Σκοπευτηρίου µπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα.

  • Πριν ο Επόπτης Βολής δώσει το παράγγελµα “ΓΕΜΙΣΑΤΕ” πρέπει να αναγγέλλει το χρόνο της σειράς (δηλαδή σειρά 8 δευτερολέπτων, ή σειρά 6 δευτερολέπτων κλπ.).

 

  • Όταν ο Επόπτης Βολής δώσει την εντολή “ΓΕΜΙΣΑΤΕ” οι σκοπευτές θα πρέπει να προετοιµαστούν αµέσως για τις σειρές τους, µέσα σε ένα (1) λεπτό.

 

  •  Όταν εκπνεύσει ένα (1) λεπτό, ο Επόπτης Βολής θα δώσει την εντολή: “ΠΡΟΣΟΧΗ”

  • Οι στόχοι πρέπει να στραφούν κάθετα στον σκοπευτή

  • Με την εντολή “ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ” ο µηχανισµός των στόχων πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Οι σκοπευτές πρέπει να βρίσκονται στη θέση “ΕΤΟΙΜΟΣ” στο τέλος της αντίστροφης µέτρησης.

  • Πριν από κάθε σειρά ο σκοπευτής πρέπει να χαµηλώσει το βραχίονά του και να πάρει τη θέση ΕΤΟΙΜΟΣ. Ο βραχίονας του πρέπει να παραµείνει ακίνητος πριν εµφανιστούν οι στόχοι.

  • Οι στόχοι τότε θα πρέπει να εµφανιστούν µετά από καθυστέρηση 3 δευτερολέπτων (±1,0 δευτερόλεπτο). Η χρονική καθυστέρηση στην εµφάνιση των στόχων θα πρέπει να παραµείνει συνεχής κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα.

  • Σε κάθε σειρά ο σκοπευτής πρέπει να ρίξει πέντε (5) βολές. Οι σκοπευτές µπορούν να σηκώσουν τα πιστόλια τους τη στιγµή που αρχίζουν να εµφανίζονται οι στόχοι.

 Μια σειρά βολών θεωρείται ότι έχει αρχίσει µετά την εντολή ΠΡΟΣΟΧΗ.

 

Κάθε βολή που ρίχνεται µετά από αυτό, µετράται στον αγώνα.

 

 Μετά από κάθε σειρά, θα πρέπει να υπάρχει παύση τουλάχιστον ενός(1) λεπτού πριν από την επόμενη εντολή «ΓΕΜΙΣΑΤΕ». Ο δηµοσιευµένος χρόνος έναρξης για διαδοχικές σειρές θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει στις σειρές αυτές να αρχίζουν στο δηµοσιευµένο χρόνο.

Comments are closed here.